TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), sınai mülkiyet hakları olan patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre topografyaları ile geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin tescil işlemlerini yürüten ve bu haklara ilişkin uluslararası mevzuat, ulusal mevzuat ve bilinçlendirme faaliyetlerinden sorumlu olan kamu kurumudur.

Sınai mülkiyet alanında TÜRKPATENT’in tabi olduğu birincil mevzuat (Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler) aşağıda yer almaktadır:
15 Temmuz 2018 tarih ve 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

- 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
- 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK
- 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
- 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK (mülga)

6769 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte; 551, 556, 554 ve 555 sayılı KHK’lar ilga edilmiş olsa da anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükmüne göre; Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış olan başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacağı için, söz konusu KHK’ların uygulanmasına bir süre daha devam edilecektir.

02 Temmuz 2018 tarih ve 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca 5000 sayılı Kanun’un adı “Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiş; 15 Temmuz 2018 tarih ve 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile TÜRKPATENT’in kuruluş ve kurumsal yapısı ile ilgili hükümler söz konusu Kararnameye aktarılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: www.turkpatent.gov.tr